Objaśnienia skrótów i tytułów używanych na wystawach psów w Polsce :

FCI (FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE) – Międzynarodowa Federacja Kynologiczna 

 ZKwP - ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE

 KW - KSIĘGA WSTĘPNA

Spis ras prowadzony przez ZKwP, które nie zostały uznane przez FCI.

PKR - POLSKA KSIĘGA RODOWODOWA

Spis psów rasowych należących do członków ZKwP, który uwzględnia przodków czworonogów do piątego pokolenia. Wszystkie psy zgłoszone do PKR są zaklasyfikowane według właściwej grupy FCI oraz kolejnego numeru, w taki sposób że każdy pies ma swój własny numer PKR. 

NR REJ.- NUMER REJESTRACYJNY  - numer rejestracyjny przyznawany psom przez właściwy Oddział ZKwP nadawany w momencie rejestracji psa w danym Oddziale ZKwP.

HOD.- hodowca

WŁ.- właściciel

 

 WO  - WYBITNIE OBIECUJĄCY

 OB   - OBIECUJĄCY 

 MO   - MAŁO OBIECUJĄCY

 

CWC - CERTYFIKAT NA KRAJOWEGO CHAMPIONA WYSTAWOWEGO

Mł.Ch. - Młodzieżowy Champion Wystawowy - przyznanie  tytułu  nie  jest  obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego. Tytuł jest przyznawany na podstawie 3 krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Zwycięzcy Młodzieży

 Ch. - Champion Wystawowy - na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje  prawo  przyznania certyfikatu na Wystawowego Championa Polski (CWC). W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.Trzy CWC uzyskane od trzech różnych sędziów w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej  lub  międzynarodowej są  podstawą  do  przyznania  psu/suce  tytułu Championa  Polski,  pod  warunkiem,  że  między  pierwszym  a  ostatnim  wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np. od 1.01 do 1.07)

Ch.Wet. - Champion Weteranów - na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania tytułu Zwycięzca Weteran, stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Championa Polski Weteranów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego. Tytuł  ten jest przyznawany   na   podstawie   3-krotnie  uzyskanego  tytułu  Zwycięzca Weteran otrzymanego od 3 różnych sędziów.  Przynajmniej  jeden  z  tych tytułów musi być przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Zwycięzcy Weterana.

 Grand Champion Polski - tytuł może być przyznany psom i sukom, który spełniają następujące warunki: - posiadają zatwierdzony tytuł Championa Polski,
- uzyskały trzy wnioski CWC w klasie championów uzyskane od 01.02.2018 na wystawach międzynarodowych lub championów organizowanych w Polsce, od trzech różnych sędziów, przy czym nie jest wymagany odstęp czasowy między wnioskami.

Dyplomy  „Championa  Polski”,  „Młodzieżowego  Championa  Polski”  i  „Championa Polski  Weteranów” ''Grand Championa Polski'' wydaje  Zarząd  Główny  Związku  na  pisemny  wniosek zainteresowanego  (wzór  wniosku  do pobrania na stronie ZKwP) biorąc  za podstawę sprawozdania z wystaw.

 

  ZW. MŁ. - ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY - może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą.

 NDP - NAJLEPSZY DOROSŁY PIES

 NDS – NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA

    mogą otrzymać, w każdej rasie, psy i suki z ocenami doskonałymi, pierwszymi lokatami i wnioskiem CWC z klasy pośredniej,otwartej, użytkowej i     championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu.

 ZW. WET. - ZWYCIĘZCA WETERAN

 

 NMSZCZwR - NAJLEPSZE MŁODSZE SZCZENIĘ W RASIE                                          

 NSZCZwR - NAJLEPSZE SZCZENIĘ W RASIE

  NJwR – NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE 

 

 NPW lub BIS-Best in Show-o tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych grup. W ringu honorowym, wyznaczony sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru,przyznając 1., 2., 3. i 4. miejsce. Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, o tytuł „Najpiękniejszego Psa Wystawy”konkurują zwycięzcy wszystkich 10 grup FCI.

 NJW lub JBIS -ang.  Junior  Best  in  Show - najpiękniejszy Junior Wystawy - udział w wyborze biorą psy oraz suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł „Najlepszy Junior w Rasie”. Wybory dokonywane są w ringu honorowym, kolejno w grupach FCI przez tego samego sędziego. Z każdej grupy sędzia wybiera od 0 do 3 finalistów bez przyznawania im lokat. Po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finaliści wracają na ring i spośród nich sędzia wybiera i ustawia na lokatach 4 psy.

 NWwR - NAJLEPSZY WETERAN W RASIE

 ZR - ZWYCIĘZCA RASY – o tytuł konkurują czworonogi, które uzyskały tytuły ZW.MŁ, NDP, NDS, ZW. WET. Tytuł ZR jest przyznawany jednoosobowo przez sędziego, który ocenia w ringu psy danej rasy.

 

 

 BOS - NAJLEPSZY PRZEDSTAWICIEL PŁCI PRZECIWNEJ

 ZG - NAJLEPSZY PRZEDSTAWICIEL GRUPY

 BABY BIS - NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ MŁODSZE WYSTAWY

 PUPPY BIS - NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ WYSTAWY

 NJW - NAJPIĘKNIEJSZY JUNIOR WYSTAWY

 BIS VETERAN - NAJPIĘKNIEJSZY WETERAN WYSTAWY

 NPW - NAJPIĘKNIEJSZY PIES WYSTAWY

 MŁ. ZW. KL. - MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU - można przyznać psu i suce wyłącznie na wystawach klubowych organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego

 ZW. KL. - ZWYCIĘZCA KLUBU - można przyznać psu i suce wyłącznie na wystawach klubowych  organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.

 ZW. KL. WET. - ZWYCIĘZCA KLUBU WETERANÓW - można przyznać psu i suce wyłącznie na wystawach klubowych organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego

 MŁ. ZW. PL. - MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA POLSKI - z podaniem miasta i roku uzyskuje pies i suka, które uzyskały ten tytuł, według zasad dla młodzieży omówionych wyżej, na wystawie międzynarodowej. Tytuł ten przyznawany jest tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku wyznaczonej uchwałą Plenum Zarządu Głównego

 ZW. PL. - ZWYCIĘZCA POLSKI - z podaniem miasta i roku może otrzymać pies i suka, zwyciężając omówione wyżej „porównanie” na jednej wystawie międzynarodowej w roku według uchwały Plenum Zarządu Głównego.

Najlepszy  Reproduktor,  Najlepsza  Suka  Hodowlana  i  Najlepsza  Hodowla są to tytuły przyznawane   na   wystawach   klubowych mogą  być  także  przyznawane  na innych wystawach, za specjalnym pozwoleniem Zarządu Głównego

CHAMPION OF CHAMIONS -Zwycięzca Wystawy Championów z podaniem miasta i roku może otrzymać w każdej rasie pies i suka na wystawie championów. O tytuł ten konkurują psy (suki) z tytułami: Międzynarodowego Championa Piękności, Championa oraz Młodzieżowego Championa (w okresie pierwszego roku po uzyskaniu tego tytułu) danego kraju

C.I.B. - Międzynarodowy Championat Piękności

C.I.E  - Międzynarodowy  Championat Wystawowy

 Na  wystawie  międzynarodowej,  organizowanej  pod  patronatem  FCI,  sędzia  może przyznać certyfikat CACIB wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów

CACIB - CERTYFIKAT NA MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI -  wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i C.I.

RES. CACIB - RESERVE CACIB - REZERWOWY CERTYFIKAT NA MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI

O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą i wnioskiem CWC/CAC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI. Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi pies, uzyskujący CACIB. Z porównania takiej nowej stawki może przyznać rezerwowy CACIB (res. CACIB).Przyznanie tytułu CACIB i res. CACIB nie jest obligatoryjne; zależy od uznania sędziego. CACIB rezerwowy (res. CACIB) może zostać przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, który otrzymał res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności lub Wystawowym (tytuł potwierdzony przez FCI). CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności lub Wystawowego. CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI. CACIB został przyznany psu zgłoszonemu do niewłaściwej klasy,który nie miał prawa pretendować do tego tytułu.

Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy ras nie podlegających próbom pracy muszą uzyskać cztery certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, w minimalnym odstępie1 roku(np.1.01.2011 pierwszy CACIB i 1.01.2012 ostatni CACIB).

Psy ras podlegających próbom pracy muszą ponadto uzyskać:

co najmniej trzecią lokatę lub ocenę „dobrą” podczas konkursów, na których przyznawany jest wniosek na Championat Pracy Krajowy (CPC). Jeśli próby oceniane są za pomocą punktów, nie bierze się pod uwagę oceny, a pies musi uzyskać co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. Wyjątek: foksteriery podczas prób ocenianych metodą punktacji pies musi uzyskać w próbach norowania co najmniej 60 % możliwych do uzyskania punktów, psy użytkowe: patrz Regulamin Międzynarodowy dla Psów Użytkowych.

tytuły

 Oceny :

 DOSK. - ocena doskonała - może  być  przyznana  psu  bardzo  bliskiemu  ideałowi wzorca rasy, będącemu  w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.
 BDB. - ocena bardzo dobra -  może  zostać  przyznana  jedynie  psu,  który  posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne  błędy  mogą  być  tolerowane,  o  ile  nie  dotyczą  budowy  psa.  Ta  ocena  może  być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.
DB - ocena dobra  powinna  być  przyznana  psu,  który  posiada  główne  cechy charakterystyczne  rasy,  a  wykazywane  wady  nie  są  dyskwalifikujące  ani  nie  zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte w inny niedozwolony sposób.
DOST. - ocena dostateczna  powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.
DYSKW. - ocena dyskwalifikująca  powinna być przyznana psu, który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu,  wady  umaszczenia,  gatunku szaty lub albinizm. Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.

NDO. - nie do oceny. To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który: nie  porusza  się  prawidłowo,  stale  skacze  na  wystawcę  lub  próbuje  uciec  z  ringu,  co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder, wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa.

 
inne skróty
 

 IPO-I, II, III - Pies Obrończy I-II lub III stopnia

 KN-I , II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Norowania

 KD-I, II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Dzikarzy

 KT-I, II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Tropowców

 KP-I, II, III - dyplom I-II lub III stopnia z Konkursów Posokowców